Padu Du

 

  • 100

  • 120

Efek

ATK x2 jika pernah guna kad Ayu Yu.

Kategori