Gopal

 

  • 50

  • 50

Efek

ATK & HP +50 jika pernah guna kad Gopal.

Jenis
Kategori